AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126
Administratívna budova

AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Akciová spoloenosť sídli v Liptovskom Ondreji v regióne Liptova. Združuje pôdu približne 2700 vlastníkov z 19 katastrov miest a obcí, eo predstavuje po poslednej verifikácii výmeru 4812,6 ha.Z toho je 3203,6 ha trvalo trávnych porastov a 1608,9 ha ornej pôdy.

Hlavným výrobným programom je rastlinná výroba zameraná na výrobu krmovín a živoeíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovšetkým kráv.

Akciovú spoloenosť riadi predstavenstvo:
predseda predstavenstva : Ing. Ján Paciga, PhD.
elenovia: Ing. Marián Biskupič, Ing. Jozef Zajac, Ing. Augustín Dudek, Milan Lehotský
dozorná rada: predseda Marta Jančušová,
elenovia: Ing. Ivica Michalidesová-Švandová, Mgr.,Ing. Janka Pacigová, PhD.


Výzva na predkladanie ponúk:

Identifikácia obstaraváteľa: AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., 032 04 Liptovský Ondrej 126
Názov zákazky: Modernizácia farmy AGRIA Liptovský Ondrej a.s. - zmena
Predmet obstarávania: vakovač - 1 ks., ramenový nosič kontajnerov - 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky: 234 916,67 EUR bez DPH
Miesto dodania tovaru: Liptovský Ondrej
Lehota predkladania ponúk: 20.12.2018 do 10:00 hod.
Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov:
AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., 032 04 Liptovský Ondrej 126
Miesto a dátum otvárania ponúk: AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., 032 04 Liptovský Ondrej 126
20.12.2018 o 11:00 hod.
Kritériá na vyhotovenie ponúk: Najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Poľnohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stevebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020. aktualizácia č. 1.

Zverejnené: 23.11.2018Agria Lipt. Ondrej a.s. hľadá s nástupom ihneď, alebo podľa dohody pracovníkov na nasledovné profesie:

Dojička, dojič
Ošetrovateľ hovädzieho dobytka,
Vodič v autodoprave - vodičský preukaz "C"
Opravár traktorov, áut a poľnohospodárskej techniky
Traktorista - vodičský preukaz "T"

Ponúkaný priemerný plat cca 600,- EUR + príplatky, prémie, 13. plat.

Bližšie informácie v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 hod.:
oddelenie PaM Ing. Uličný: 044/5474813, p. Jančušová: 044/5474835Agria Lipt. Ondrej a.s. ponúka:

- na predaj plemenných baranov plemena zušlachtená valaška, ohodnotených na trhu
Lipt. Revúce jún a august 2018


Katalog:   Číslo barana:   Genotyp:   Body:   Výsl. trieda:   Cena:  
98   3100095   ARR/ARQ I   85   ER   650€+DPH  
99   3100100   ARR/ARQ I   80   EA   600€+DPH  
105   3100098   ARR/ARR I   80   EA   600€+DPH  
91   3100081   ARR/ARQ II   55   EB   550€+DPH  
106   3100084   ARR/ARR I   70   EA   600€+DPH  
Baran starší 2244496   ARR/ARQ II   75   EA   100€+DPH  

V prípade záujmu kontaktujte 0911 565 030


- na predaj plemenného býka - plemeno pinzgau, číslo: 812 906 109, narodený: 12.11.2017
CENA: 3 000,- EUR

V prípade záujmu kontaktujte: 0903 284 329, e-mail: zv@agria-lo.sk- na predaj ovčiu vlnu z oviec plemena zušlachtená valaška 0,3€ za kg

V prípade záujmu kontaktujte 0908 273 192


Služby RV

Obilniny na predaj

© Ing. Dušan Uliený 2008, © FOTO: Dušan Žiaran